Cambridge English: Advanced

Cambridge English: Advanced je zkouška na úrovni C1 CEFR a je možné ji skládat v obou formách tradiční papírové i počítačové.

Obsah zkoušky:

Část Časová dotace Obsah Podíl na celk.
výsledku
zkoušky v %
Co se testuje
Čtení a užití angličtiny 90 minut 8 části 40% Schopnost bezpečně porozumět různým typům textů jako například fiction, non-fiction, novinovým a časopiseckým článkům, článkům z odborných časopisů, knih, reklamním a informačním materiálům. Schopnost aplikovat anglickou gramatiku a slovní zásobu, například fráze, kolokace, frázová slovesa.
Psaní 90 minut 2 části 20% Schopnost napsat dva různé typy textů jako například článek, esej, zpráva, kritika, dopis apod. Jeden text je povinný, druhý je s možností výběru.
Poslech 40 minut 4 části 20% Schopnost sledovat a porozumět různým typům mluveného jazykového projevu s cílem zjistit například postoje, názory, hlavní myšlenky, specifické informace.
Mluvení 15 minut 4 části 20% Schopnost efektivně komunikovat v  reálných životních situacích formou monologu i dialogu se zkoušejícím i s druhým kandidátem.

Celkové hodnocení zkoušky se provádí na škále 100 s možnými výsledky:

Pass at Grade A zahrnuje celkové skóre 80 – 100
Pass at Grade B zahrnuje celkové skóre 75 – 79
Pass at Grade C zahrnuje celkové skóre 60 – 74
Level B2 zahrnuje celkové skóre 45 – 59
Fail zahrnuje celkové skóre 0 – 44

Při dosažení výsledku Pass at Grade A obdrží kandidát certifikát o složení zkoušky a podle principu extended certification“ (rozšířené certifikace) navíc na něm bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně C2.

Při dosažení výsledku Level B2 kandidát sice nevyhověl požadavkům pro složení Cambridge English: Advanced, ale na certifikátu bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně B2.

Všechny části zkoušky se zpravidla konají v jednom dni. Ústní zkouška vždy probíhá ve dvojici za přítomnosti dvou hodnotitelů. Ve výjimečných případech se může konat také ve trojici. Pak je adekvátně upravena délka zkoušky.

Další podrobnosti týkající se struktury a obsahu zkoušky včetně vzorových testů naleznete na  a www.cambridgeenglish.org.