Cambridge English: Proficiency

Cambridge English: Proficiency je zkouška na úrovni C2 CEFR a je možné skládat ji jak v tradiční papírové formě, tak i ve formě počítačové.

Obsah zkoušky:

Část Časová dotace Obsah Podíl na celk.
výsledku
zkoušky v %

Co se testuje
Čtení
a užití angličtiny
90 minut 7 části,
53 úkolů
40% Schopnost orientovat se a porozumět různým typům textů jako například non-fiction, článek z odborného časopisu, z novin, manuál.

Psaní 90 minut 2 části 20% Schopnost napsat různé typy textů jako například esej, zpráva kritika, návrh.

Poslech cca 40 minut 4 části,
28 úkolů
20% Schopnost porozumět různým typům mluvených textů jako například přednášky, projevy, rozhovory.

Mluvení 16 minut 3 části 20% Schopnost efektivně komunikovat v přímém kontaktu s partnerem.

Celkové hodnocení zkoušky se provádí na škále 100 s možnými výsledky:

Pass at Grade A zahrnuje celkové skóre 80 – 100
Pass at Grade B zahrnuje celkové skóre 75 – 79
Pass at Grade C zahrnuje celkové skóre 60 – 74
Level C1 zahrnuje celkové skóre 45 – 59
Fail zahrnuje celkové skóre 0 – 44

Při dosažení výsledku Level C1 kandidát sice nevyhověl požadavkům pro složení Cambridge English: Proficiency, ale na certifikátu bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně C1.

Jednotlivé části zkoušky se zpravidla konají ve dvou dnech. Ústní zkouška v jiný den než zbylé tři části. Ústní zkouška vždy probíhá ve dvojicích za přítomnosti dvou hodnotitelů. Ve výjimečných případech se může také konat ve trojici. Pak je adekvátně upravena její délka.

Další podrobnosti týkající se struktury a obsahu zkoušky včetně vzorových testů naleznete na www.cambridgeesol.org.