Cambridge English: First

Cambridge English: First a Cambridge English: First for Schools jsou zkoušky na úrovni B2 CEFR a je možné je skládat v obou formách tradiční papírové i počítačové.

Obsah zkoušky:

Část Časová dotace Obsah Podíl na celk.
výsledku
zkoušky v %
Co se testuje
Čtení a užití angličtiny 95 minut 7 části 40% Schopnost porozumět textům například z knih, novin a časopisů (3 části). Schopnost aplikovat jejich znalosti jazykového systému (4 části).
Psaní 80 minut 2 části 20% Schopnost napsat dva různé typy textů s různou úrovní formality a s různou funkcí jako například dopis, zpráva, kritika, příběh, článek. Jeden text je povinný a druhý s možností výběru.
Poslech 40 minut 4 části 20% Schopnost sledovat a porozumět různým typům mluveného jazykového projevu jako například zprávy, prezentace, běžná konverzace v každodenních situacích.
Mluvení 14 minut 4 části 20% Schopnost efektivně komunikovat v  reálných životních situacích formou monologu i dialogu.

Celkové hodnocení zkoušky se provádí na škále 100 s možnými výsledky:

Pass at Grade A zahrnuje celkové skóre 80 – 100
Pass at Grade B zahrnuje celkové skóre 75 – 79
Pass at Grade C zahrnuje celkové skóre 60 – 74
Level B1 zahrnuje celkové skóre 45 – 59
Fail zahrnuje celkové skóre 0 – 44

Při dosažení výsledku Pass at Grade A obdrží kandidát certifikát o složení zkoušky a podle principu extended certification“ (rozšířené certifikace) navíc na něm bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně C1.

Při dosažení výsledku Level B1 kandidát sice nevyhověl požadavkům pro složení Cambridge English:
First nebo Cambridge English: First for Schools, ale na certifikátu bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně B1.

Rozdíl mezi Cambridge English: First a Cambridge English: First for Schools
Zkouška Cambridge English: First je určena pro teenagery a dospělé, zatímco zkouška Cambridge English: First for Schools je určena pro věkovou kategorii odpovídající žákům druhého stupně našich základních škol. Obě zkoušky jsou na úrovni B2, mají naprosto stejnou náplň, formu i typy úkolů. Liší se však jejich „mentálním“ nábojem. Úkoly u Cambridge English: First for Schools jsou však přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a dosavadním životním zkušenostem věkové kategorie, pro kterou jsou určeny. Obě zkoušky mají také stejná hodnotící kritéria a hodnotící škálu.

Všechny části zkoušky se zpravidla konají v jednom dni. Ústní zkouška vždy probíhá ve dvojici za přítomnosti dvou hodnotitelů. Ve výjimečných případech se může konat také ve trojici. Pak je adekvátně upravena délka zkoušky.

Další podrobnosti týkající se struktury a obsahu zkoušek včetně vzorových testů naleznete na www.cambridgeenglish.org.