Cambridge English: Preliminary

Cambridge English: Preliminary a Cambridge English Preliminary for Schools jsou zkoušky na úrovni B1 CEFR a je možné je skládat v obou formách tradiční papírové i počítačové.

Obsah zkoušky:

Část Časová dotace Obsah Podíl na celk.
výsledku
zkoušky v %

Co se testuje
Čtení a psaní 90 minut Čtení: 5 částí,
35 úkolů

Psaní: 3 části,
7 úkolů

50% Pochopení hlavních myšlenek v nápisech, novinách a časopisech, správné užití slovní zásoby a jazykových struktur.
Poslech Cca  40 minut 4 části,
25 úkolů
25% Porozumění a pochopení mluveného jazyka včetně oznámení a diskusí vztahujících se k situacím z každodenního života.

Mluvení 10 – 12 minut 4 části 25% Kandidát se umí zapojit do konverzace, klást a odpovídat na otázky, mluví plynule o tématech vztahujících se k běžným situacím z každodenního života.

Celkové hodnocení zkoušky se provádí na škále 100 s možnými výsledky:

Pass with Distinction: zahrnuje celkové skóre 90 – 100
Pass with Merit:zahrnuje celkové skóre 85 – 89
Pass: zahrnuje celkové skóre 70 – 84
Level A2: zahrnuje celkové skóre 45 -69
Fail: 0 – 44

Při dosažení výsledku Pass with Distinction obdrží kandidát certifikát o složení zkoušky a podle principu extended certification“ (rozšířené certifikace) navíc na něm bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně B2.

Při dosažení výsledku Level A2 kandidát sice nevyhověl požadavkům pro složení Cambridge English:Preliminary nebo Cambridge English: Preliminary for Schools, ale na certifikátu bude mít uvedeno, že dosáhl úrovně A2.

Rozdíl mezi Cambridge English: Preliminary a Cambridge English: Preliminary for Schools Zkouška Cambridge English: Preliminary je určena pro teenagery a dospělé, zatímco zkouška Cambridge English: Preliminary for Schools je určena pro věkovou kategorii odpovídající žákům druhého stupně našich základních škol. Obě zkoušky jsou na úrovni B1, mají naprosto stejnou náplň, formu i typy úkolů. Liší se však jejich „mentálním“ nábojem. Úkoly u Cambridge English: Preliminary for Schools jsou však přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a dosavadním životním zkušenostem věkové kategorie, pro kterou jsou určeny. Obě zkoušky mají také stejná hodnotící kritéria a hodnotící škálu.

Všechny části zkoušky se zpravidla konají v jeden den. Ústní zkouška vždy probíhá ve dvojici za přítomnosti dvou hodnotitelů. Ve výjimečných případech se může konat také ve trojici. Pak je adekvátně upravena délka zkoušky.

Další podrobnosti týkající se struktury a obsahu zkoušek včetně vzorových testů naleznete na www.cambridgeesol.org.