Teaching Knowledge Test (TKT)

Teaching Knowledge Test (TKT) je zkouškou z oborové didaktiky anglického jazyka a dělí se na samostatné moduly. Kandidát je může složit všechny nebo si vybrat jen ten modul/moduly, které potřebuje.

Moduly se dělí:

    1. na jádrové moduly (Core modules):

Modul 1- základy jazykového vyučování (Background to language teaching)
Modul 2- plánování jazykového vyučování (Planning for language teaching)
Modul 3- classroom management
Praktický – hodnocení kompetence k vyučování (Assessment of teaching competence)

  1. na speciální moduly (Specialist modules)

TKT: Content and Language Integrated Learning – test porozumění tomuto přístupu = vyučování předmětů prostřednictvím druhého nebo třetího jazyka
TKT: Knowledge about language – zkouška znalosti a porozumění systému jazyka z pohledu jeho vyučování
TKT: Young Learners – zkouška základních znalostí nutných pro výuku věkové kategorie 6 – 12

Modul 1
Představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále je rozdělen na 3 části:

  1. popis jazyka a jazykových dovedností  (40 otázek)
  2. základy učení se jazyka (15 otázek)
  3. základy vyučování jazyka (25 otázek)

Modul 2
Představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále je rozdělen na 2 části:

  1. plánování a příprava hodiny nebo po sobě následujících hodin (40 otázek)
  2. výběr a užití zdrojů materiálů (40 otázek)

Modul 3
Představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále je rozdělen na 2 části:

  1. jazyk učitele a jazyk žáka ve třídě (40 otázek)
  2. classroom management (40 otázek)

Praktický modul
Zkouška spočívá v hospitaci ve vaší hodině provedenou hodnotitelem z Cambridge English Language Assessment. Budete také požádáni vypracovat přípravu na hodinu podle templáře dodaného Cambridge English Language Assessment. Hodnocení zahrnuje přípravu na hodinu, classroom management a dovednosti vést hodinu.

TKT: Knowledge about Language
Zkouška testuje znalost jazykových systémů, které učitel potřebuje pro výuku a také to, jak si je učitel vědom jazykových potřeb, které mají jeho žáci. Představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále je zkouška rozdělena na 4 části, kde se testuje znalost angličtiny z hlediska jejího vyučování v oblasti slovní zásoby, fonologie, gramatiky a discoursu.

TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Zkoušku představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále se dělí na 4 části: znalost principů CLILu, příprava na hodinu v kontextu CLILu, vedení hodiny a hodnocení.

TKT: Young Learners
Zkoušku představuje jeden jediný test, který trvá 80 minut a obsahuje 80 otázek. Dále se test dělí na 4 části: učení a vývoj u žáků věkové kategorie 6 – 12, příprava na hodinu pro tuto věkovou kategorii, výukové strategie pro tuto věkovou skupinu a hodnocení žáků této věkové kategorie.

Moduly 1, 2 a 3 lze skládat v tradiční papírové podobě i v počítačovém formátu.

U těchto zkoušek neexistuje dělení na složil/nesložil. Kandidát obdrží certifikát za každý modul, který skládal. Výsledky zkoušky jsou hodnoceny podle 4 skupin (bands), která mají daná kritéria, jež lze nalézt na www.cambridgeesol.org.