Informace o rigorózním řízení na KAJL

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.  Ústní zkouška z oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – Anglický jazyk obsahuje oblast didaktiky a lingvistiky anglického jazyka a anglicky psané literatury. Ve složce pedagogicko-psychologických disciplín obsahuje ústní část oblast pedagogické psychologie, pedagogiky a filozofie výchovy; vše minimálně na úrovni obsahu státní závěrečné  zkoušky z oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – Anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Požadavky ke státní zkoušce z anglického jazyka a literatury jsou zveřejněny na webových stránkách Katedry anglického jazyka a literatury. Bližší podrobnosti k obsahu ústní  zkoušky uchazeč může získat na volených konzultacích.

Dříve obhájená diplomová nebo disertační práce může  být na základě žádosti uchazeče, která je součástí přihlášky k rigoróznímu řízení,  uznána  jako práce rigorózní po splnění těchto základních kritérií:

  1. práce tematicky spadá do jedné z oblastí oboru: didaktika anglického jazyka, lingvistika anglického jazyka nebo anglicky psaná literatura
  2. posudek vedoucího práce i posudek oponenta práce navrhují danou diplomovou/disertační práci uznat jako práci rigorózní

Konečné rozhodnutí o uznání práce však přísluší komisi pro státní rigorózní zkoušku.

Státní doktorskou zkoušku je možné uznat jako státní rigorózní zkoušku pouze v případě, pokud obsahovala kromě oborové oblasti také oblast pedagogickou a pedagogicko-psychologickou.